Patrycja Załug

Dyrektor Merytoryczna

tel.721 761 769

Wioletta Boroń

Koordynatorka

tel. 784 328 027
e-mail: kontakt@szkolaliderek.pl